Uued teenused ja hüvitised (2018)

Arstiabi parema kättesaadavuse ja tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkuse tagamiseks suurendatakse alates 2018. aastast Vabariigi Valitsuse otsusega haigekassa tulusid muudest allikatest.

Riigieelarvest arvestatakse haigekassa eelarvesse 7% keskmisest vanaduspensionist, mida on prognoositud kokku ligi 91 miljonit. Täiendavalt lisandub haigekassa eelarvesse Sotsiaalministeeriumi eelarvest mittekindlustatud isikute kiirabiteenuste jaoks 4,6 miljonit eurot.

Lisaks muutub mitme olulise hüvitise, nt täiendava ravimihüvitise ja proteesihüvitise kord.

Kehaväline viljastamine

Alates 2018. aastast rahastatakse kehavälise viljastamise (IVF) ja embrüosiirdamise teenuseid ja ravimeid täielikult haigekassa kaudu, varem tasus nende ravimite ja teenuste eest Sotsiaalministeerium. Lisaks kaotatakse uuest aastast ravimite täiendava kompenseerimise taotlemine, et teha vajalikud ravimid kohe 100% soodusmääraga apteegist kättesaadavaks.

Inimese jaoks tähendab see, et:

  • Enam ei pea eraldi taotlema nende ravimite hüvitamist. Soodustus arvestatakse ravimi ostmise hetkel apteegis.
  • Apteegis tuleb tasuda vaid retseptitasu, mis on alates 01.01.2018 2,5 eurot, ja soodusravimi maksimumhinda ületav osa juhul kui ravim on kallim kui haigekassa soodustuse nimekirjas.
  • Lisainfot erinevate ravimite ja kehavälise viljastamise kohta tuleb küsida oma raviarstilt.

Ravimite müügiloahoidjad

Ravimitootjatel on alates jaanuarist riigiga suhtlemiseks enamusel juhtudel üks kontakt, milleks on haigekassa. Taotlused ravimite kandmiseks soodusravimite loetellu, ettepanekud hinnalepete sõlmimiseks või muutmiseks tuleb edaspidi esitada haigekassale.

Kiirabi

Haigekassa tasub alates 2018. aastast ka kiirabiteenuste eest. Järgnevatel aastatel töötatakse välja lepingud kiirabibrigaadi pidaja ja haigekassa vahel. Lisaks uuendatakse teenuste kirjeldust ja vaadatakse üle teenuse hinnad. Kiirabi on jätkuvalt kõikidele Eestis viibivatele inimestele tagatud, ka ravikindlustamata inimestele.

Vastumürgid

Haigekassale jääb edaspidi antidootide ehk vastumürkide nimestiku koostamise koordineerimine ning varude hankimine ja koostöös Terviseametiga logistika korraldamine.

2018. aastal töötatakse välja regulatsioonid, mis rakenduvad 2019. aastast koos HIV, vaktsiinide ja tuberkuloosi ravimitega.

Vajalikud ravimid on ka edaspidi tagatud nii kindlustatud kui ravikindlustamata inimestele.

Perearstide asendustasu

Seni maksis perearstidele asendustasusid Terviseamet, alates 2018. aastast tasub asendusteenuse eest haigekassa. Asendusteenuse pakkujatele 2018. aastal midagi ei muutu. 2018. aasta jooksul vaadatakse üle teenuse sisu ja tasumistingimused tervishoiuteenuste loetellu lisamiseks.

Perearsti vaates ei muutu 2018. aastal midagi, talle laekuvad vajalikud tasud nii nagu varasema korra järgi. Kindlustatut muudatus ei mõjuta.

Riikliku siirdamisasutuse ülesannete täitmise tagamine

Siirdamiskeskus tegutseb Tartu Ülikooli Kliinikumi juures. Seni on TÜ Kliinikumile tasunud riikliku siirdamisasutuse ülesannete eest Sotsiaalministeerium, alates 2020. aastast liigub ülesanne haigekassale.

Alates 2018. aastast vaadatakse üle siirdamiskeskusega seotud kulud ning lisatakse need 2020. aastaks tervishoiuteenuste loetellu.

Patsiendi vaates ei muutu 2018. aastal midagi. Partnerite jaoks ei muutu järgmisel aastal keskuse töökorraldus ega tasumise kord. Tasumise uus kord töötatakse välja lähiaastatel ja uuest korrast teavitatakse partnereid 2019. aastal.

Täiendav ravimihüvitis

Jaanuarist hakkab kehtima täiendav soodustus suurte ravimikuludega inimestele. Alates uuest aastast saavad täiendavat ravimihüvitist  kindlustatud, kes tasuvad soodusretseptide eest kalendriaastas vähemalt 100 eurot (siiani sai seda alates 300-eurosest aastasest kulust).

Meil on praegu 15 000 inimest, kes kulutavad aastas soodustusega retseptiravimitele üle 300 euro ning 110 000 inimest, kes kulutavad üle 100 euro.

100-300eurose kulu puhul hakkab inimene saab üle 100 eurot ületavast summast hüvitist 50%. Näiteks, kui kulutad aastas 110 eurot aastas, saad 5 eurot; kui kulutad 250 eurot aastas, saad 75 eurot.  

300 eurost suurema kulu puhul lisandub veel hüvitis 90%. Näiteks, kui kulutad aastas 500 eurot, saad hüvitist 280 eurot (s.o 50% 100€ ja 300€ vahest + 90% 200st, mis ületab 300€).

Ka täiendav ravimihüvitise kasutamine muutub inimese jaoks sarnaselt proteesihüvitisega automaatseks: selle saab koos tavapärase ravimisoodustusega (50, 75 või 90 protsenti ravimist) juba apteegis ostuhetkel ja eraldi avaldust haigekassale pole tarvis esitada.

HIVi ja AIDSi ravikonsiiliumi töö toetamine

HIV ja AIDSi ravikonsiilium toetab kõiki Eesti ravikeskuseid, mis väljastavad HIV antiretroviirusravimeid, mis hävitavad HI-viirust ning on HIV-nakkuse ravi aluseks.

Konsiiliumi kuuluvad eksperdid analüüsivad haigusjuhte, nõustavad HIV nakatumise leviku piiramise tegevusi, tagavad ühtset ravi kvaliteeti üle Eesti, sh ravijuhendite järgimine.

Meremeeste ööpäevaringse eesti- ja ingliskeelse meditsiinilise kaugkonsultatsiooni võimaluse tagamine laeval

Eestis registreeritud laevade omanikud peavad tagama meditsiinilise kaugkonsultatsiooni võimaluse laeval kõigile laevaperede liikmetele. Tegemist on tervishoiuteenusega, mida hakkab alates järgmisest aastast rahastama haigekassa.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.