Hakkas kehtima uus haigekassa meditsiiniseadmete loetelu

19. detsembril 2014 allkirjastas tervise- ja tööminister Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise korra. Meditsiiniseadmete loetellu lisati kokku 118 uut seadet olemasolevatesse seadmerühmadesse ning 2 uut seadmerühma. Määrus jõustus 1. jaanuaril 2015.

Meditsiiniseadmete loetelu muutmisel lähtuti meditsiiniseadmete tootjate esindajate, erialaühenduste ning haigekassa ettepanekutest meditsiiniseadmete loetelu muutmiseks, ekspertide antud meditsiinilise tõenduspõhisuse ja kulutõhususe hinnangutest ettepanekutele ning sõlmitud hinnakokkulepetest. Kehtiva meditsiiniseadmete loeteluga võrreldes paraneb meditsiiniseadmete kättesaadavus ja valik diabeetikutele, igapäevast isekateeterdamist vajavatele ja trahheostoomiga patsientidele. Samuti laieneb hüvitatavate stoomihooldusvahendite, ortopeediliste toodete, põiekateetrite ning unehäirete ravis kasutatavate seadmete maskide valik.

Võrreldes kehtiva loeteluga tehti uues meditsiiniseadmete loetelus järgmised muudatused:

- lisati 2 uut meditsiiniseadmete rühma – sisemise vahetatava kanüüliga trahheakanüülid (28 pakendit) ning sisemised trahheakanüülid (14 pakendit), milliseid hüvitatakse trahheostoomiga patsientidele;
- tõsteti glükomeetri testribade kompenseeritavaid koguseid alla 19-aastastele diabeedihaigetele 1 100 testriba, I tüüpi diabeeti põdevatele isikutele 600 testriba ning II tüüpi diabeeti põdevatele isikutele, kes saavad raviks insuliinisüste, 300 testriba võrra kalendriaastas. Muudatus võimaldab suurenenud veresuhkru mõõtmisvajadusega patsientidel jälgida veresuhkru taset senisest veelgi paremini;
- glükomeetri testribadega võrdsetes kogustes tõsteti ka lantsettide (vereproovi võtmiseks vajalike ühekordsete torkevahendite) hüvitatavaid koguseid;
- laiendati insuliini süstevahendi ühekordse kasutusega nõelte hüvitamistingimusi. Lisati uus hüvitamistingimus, mille kohaselt hüvitatakse süstitavaid diabeediravimeid kasutavatele II tüübi diabeedi haigetele edaspidi kuni 400 insuliininõela kalendriaastas. Muudatus võimaldab uut tüüpi süstitavaid diabeediravimeid kasutavatel patsientidel saada raviks vajalikke süstlanõelu võrdsetel tingimustel insuliini süstivate patsientidega;
- laiendati põiekateetrite hüvitamistingimusi. Lisati uus hüvitamistingimus, mille kohaselt hüvitatakse libiainega katmata põiekateetreid diagnoosiga N31.0 (mujal klassifitseerimata neuropaatiline kusepõiepidamatus) igapäevast isekateeterdamist vajavatele patsientidele 2 000 põiekateetrit aastas. Muudatusega parandatakse ühekordsete põiekateetrite kättesaadavust igapäevast isekateeterdamist vajavatele patsientidele.
- lisati uued meditsiiniseadmed alljärgnevatesse rühmadesse:

* glükomeetri testribad;
* insuliini süstevahendi ühekordse kasutusega nõelad;
* lantsetid;
* kolo-, ileo- ja urostoomi hooldusvahendid (stoomikotid);
* kohaldatavad trauma- ja operatsioonijärgseks kasutamiseks mõeldud ortoosid;
* proteesid ja proteeside kordushülsid;
* põiekateetrid;
* CPAP seadme maskid.

- Seoses seniste hinnakokkulepete lõppemisega sõlmiti meditsiiniseadmete tootjate esindajatega 16 uut hinnakokkulepet. Uutest hinnakokkulepetest lähtuvalt langeb juba meditsiiniseadmete loetellu kuuluvate meditsiiniseadmete osas hind 6 glükomeetri testribade pakendil, 3 insuliini ühekordse kasutusega nõelte pakendil, 70 haavasidemel ja 1 unehäirete ravis kasutataval CPAP seadmel;

- Uute hinnakokkulepete sõlmimisega seoses alaneb haigekassa poolse soodustuse arvutamise aluseks olev hind häälfunktsioonita glükomeetri testribade ja erineva pikkusega insuliini süstevahendi ühekordse kasutusega nõelte piirhinnarühmas ning ühtlustub hinnatase haavasidemete erinevates piirhinnarühmades;

- Meditsiiniseadmete loetelust arvati tootjate esindajate ettepanekul seoses tootmise või maaletoomise lõpetamisega või hinnakokkuleppe lõppemisega välja 25 seadet.

Uus haigekassa meditsiiniseadmete loetelu on avaldatud 29.12.2014 ilmunud Riigi Teataja I osas https://www.riigiteataja.ee/akt/129122014028 .