Toetuse andmise otsuse tegemine

8.1. Innovatsioonikomisjoni ettepaneku vaatab läbi ja taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb Tervisekassa juhatus. 

8.2. Taotluse võib rahuldada osaliselt, kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei vasta käesolevas korras sätestatud nõuetele või esineb alus taotluse osaliseks rahuldamiseks. 

8.2.1. Muuhulgas juhul, kui toetuse maht ületab innovatsioonitoetuse eelarve vaba jääki. 

8.3. Alus taotluse osaliseks rahuldamiseks esineb kui: 

8.3.1. Projekti eesmärgid on saavutatavad taotluses toodust väiksema eelarvega. 

8.4. Tervisekassa võib, nii toetuse rahuldamisel kui osalisel rahuldamisel, seada projekti elluviimisele täiendavaid tingimusi. 

8.5. Taotluse mitte rahuldamise otsus tehakse juhul, kui:  

8.5.1. Taotluse hindamiskriteeriumite tulemused on alla nõutud piiri. 

8.5.2. Taotleja ei nõustu taotluse osalise rahuldamise otsusega või täiendavate tingimustega. 

8.5.3. Taotleja on esitanud valeandmeid. 

8.5.4. Taotluse rahuldamiseks puuduvad innovatsioonitoetuse eelarves rahalised vahendid. 

8.6. Toetuse andmise otsuse osas tagasiside andmine 

8.6.1. Tervisekassa annab taotlejale tagasisidet tehtud toetuse andmise otsusest ning sellega seotud detailidest. 

9.1. Lepingu sõlmimine 

9.1.1. Kui taotleja on taotluse rahuldamise, taotluse osalise rahuldamise ja toetuse andmises otsuses sätestatud tingimustega nõus, sõlmib Tervisekassa toetuse saajaga toetuse kasutamise lepingu

9.1.2. Lepingus sätestatakse: 

  • Toetuse väljamaksmise ja kasutamise tingimused
  • Toetuse kasutamise aruannete esitamise tingimused.  
  • Toetuse andmise otsuses toodud täiendavad tingimused. 

9.1.3. Kui taotlejast tulenevatel põhjustel ei sõlmita toetuse kasutamise lepingut 30 päeva jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist, tunnistatakse taotluse rahuldamise otsus kehtetuks. 

9.2. Lepingu sõlmimise järgselt taotleja: 

9.2.1. Viib projekti täielikult ellu, arvestades lepingus toodud tingimusi. 

9.2.2. Järgib toetuse kasutamisel kehtivaid õigusakte ja sõlmitud lepingut

9.2.3. Kasutab toetust eesmärgipäraselt, majanduslikult säästlikult ja arvestades piiranguid toetuse kasutamisel. 

9.2.4. Teeb Tervisekassaga koostööd, sh esitab toetuse kasutamise kohta suulisi ja kirjalikke selgitusi ja andmeid. 

9.2.5. Eristab raamatupidamises projektiga seotud kulud, sh omaosalus, ning võimaldab Tervisekassal kulude sihipärasust kontrollida. 

9.2.6. Tagab mõju-uuringute tulemuste avaliku kättesaadavuse hiljemalt toetuse kasutamise lepingus toodud kuupäevaks. Tulemused tuleb avaldada Tervisekassa kodulehel ja vähemalt ühes (1) teemakohases väljaandes (eelistatult teaduskirjanduses). 

9.2.7. Teavitama esimesel võimalusel : 

  • Asjaoludest, mis on muutunud või ei ole teostunud vastavalt toetuse taotlemisel esitatud projektile. 

  • Tegevuste elluviimist takistavast asjaolust (sh pankrotimenetlusest, likvideerimismenetlusest). 

  • Tegevusega seotud vara üleandmisest teisele isikule või asutusele. 

9.2.8. Esitab aruandeid vastavalt toetuse kasutamise lepingus sätestatule. 

9.2.9. Lubab Tervisekassal teha toetuse kasutamise üle järelevalvet. 

9.2.10. Säilitab toetuse kulu abikõlbulikkust tõendavaid dokumente ja muid tõendeid kümme (10) aastat alates toetuse saamisest. 

9.2.11. Tagastab Tervisekassale väljamakstud toetuse, kui Tervisekassa esitab toetuse tagasinõude. 

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.