Tervisekassa töötajad

Tervisekassa töötajate e-posti aadressikuju on: eesnimi.perenimi [at] tervisekassa.ee . Nimedes on tähed asendatud järgmiselt: ä = a; õ ja ö = o; ü = u; š = s. Kui töötaja nimes on sidekriips, siis on see ka meiliaadressis: eesnimi-eesnimi.perenimi [at] tervisekassa.ee või eesnimi.perenimi-perenimi [at] tervisekassa.ee
Nimi Ametinimetus Osakond
Aigi Veber Jurist Õigus- ja teabehalduse osakond
Aivar Koppas Teenusejuht Raviteenuste osakond
Alieene Juuse Spetsialist Partnersuhtluse osakond
Anett Lilleväli Peaspetsialist Ravimite ja meditsiini- seadmete osakond
Anett Pärs Projektijuht Arendusosakond
Anna Celine Kraus Menetlusspetsialist Finantsosakond
Anna Kuning Menetlusspetsialist Finantsosakond
Anne Ehrstein Konsultant Finantsosakond
Anne Seli Spetsialist Järelevalve osakond
Anneli Laurimäe Spetsialist Finantsosakond
Annika Priilinn Projektijuht Arendusosakond
Anu Audse Konsultant Klienditeeninduse osakond
Anu Kivi Spetsialist Raviteenuste osakond
Anu Valli Haldur Partnersuhtluse osakond
Argo Aug Peaspetsialist Ravimite ja meditsiini- seadmete osakond
Ave Jüriöö Spetsialist Tervisekommunikatsiooni osakond
Avely Raid-Lelov Ravikindlustuse teenusejuht Ravikindlustuse ja töövõimetushüvitiste teenusejuhid
Boriss Karabanov Spetsialist Personaliosakond
Brigitha Kask Projektijuht Arendusosakond
Dan Lõhmus Osakonna juhataja Tervisekommunikatsiooni osakond

Õigus- ja teabehalduse osakond

EP

Osakond nõustab Tervisekassa töötajaid ja lepingupartnereid õigusalastes küsimustes ning tagab Tervisekassa efektiivse toimimise läbi ühtse teabehalduse.

Osakonna juhataja Ergo Pallo

+372 620 8441

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Siseauditi juht

Erly Feld

Siseauditi pädevusse kuulub siseauditeerimine, mis on sõltumatu, objektiivne, kindlust ja nõu andev tegevus, mis on kavandatud lisama väärtust organisatsiooni tegevusele ja seda täiustama. See aitab kaasa organisatsiooni eesmärkide saavutamisele, kasutades süsteemset ja korrakohast lähenemist, hindamaks ja täiustamaks riskide juhtimise, kontrolli- ja valitsemisprotsesside mõjusust.

Siseauditi juht Erly Feld

+372 620 8492

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Personaliosakond

KH

Panustame Tervisekassa arengusse läbi meie töötajate õnnestumise toetamise nende erinevatel karjäärietappidel.

Osakonna juhataja Krista Humal

+372 620 8461

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Juhatus

RL

Juhatus vastutab haigekassa sujuva toimimise ja juhtimise eest. Juhatus jälgib, et haigekassa täidaks seaduse ning põhikirjaga pandud ülesandeid ja kohustusi.  Selleks organiseerib juhatus töökorraldust, aitab kaasa tingimuste loomisele (strateegia, struktuur ja eesmärgid) ning jälgib, et osakondade õigused, kohustused ja vastutus oleksid tasakaalus.

Juhatuse esimees Rain Laane

+372 620 8430

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Nõukogu

Tervisekassa kõrgeim juhtimisorgan on nõukogu. Nõukogu liikmed esindavad tööandjate huve,  kindlustatute huve ja  riigi huve. Nõukogu esimees on sotsiaalminister. Kõik nõugkogu liikmed leiab siit.

Tervisekommunikatsiooni osakond

DL

Osakonna pädevusse kuulub Tervisekassa avalike suhete, tervisekirjaoskuse turunduse ja projektide turundamine, avalike veebide haldus ja rahvusvahelise koostöö korraldamine

Osakonna juhataja Dan Lõhmus

+372 5621 6418

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Klienditeeninduse osakond

ML

Osakonna ülesanne on klientide nõustamine, Tervisekassa klienditeeninduskanalite haldamine ning töövõimetuslehtede menetlemine.

Osakonna juhataja Maris Liitmäe

+372 603 3627

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Partnersuhtluse osakond

MT

Osakond toetab tervishoiuteenuste osutajate võrgustiku. Nõustame partnereid, aitame neil ravikindlustuse maastikul orienteeruda ja sõlmime lepingud, et inimestele osutatud tervishoiuteenuste arved saaks Tervisekassa poolt tasutud. Me värbame perearste omanikuta jäänud nimistutele ning panustame tervishoiuteenuste kvaliteedi arendamisse ja hindamisse.

Osakonna juhataja Marko Tähnas

+372 744 7496

Tartu, Riia 142, 50411

Ravimite ja meditsiini- seadmete osakond

EL

Osakond tagab arstidele ja patsientidele vajalikud ravimid ja iseseisvaks kasutamiseks mõeldud meditsiiniseadmed vastutades samal ajal selleks ettenähtud eelarve eest ja tagades, et maksuraha oleks otstarbekalt kasutatud.

Osakonna juhataja Erki Laidmäe

+372 620 8435

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Finantsosakond

RP

Osakonna pädevusse kuulub haigekassa igakülgne juhtimisarvestuse korraldamine ning tööprotsesside arendamine, raamatupidamise ja raviarvete menetlemise korraldamine. Lisaks kuulub osakonna pädevusse Euroopa Liidus osutatud tervishoiuteenuste hüvitamisega seonduv.

Osakonna juhataja Riho Peek

+372 620 8347

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Analüütika osakond

KHK

Osakonna ülesanne on muuta andmed informatsiooniks. Pakume osakondadele interaktiivseid töölaudu, lahendame üles kerkinud küsimusi suurema või väiksema analüüsiga; kus tarvis, loome statistilisi mudeleid leidmaks kodeerimise vigu, prognoosimaks nähtusi tulevikus. Lisaks anname igasugust analüütilist nõu.

Osakonna juhataja Kadri Haller-Kikkatalo

Tartu, Riia 142, 50411

Pilveosakond

Jüri-August Kirch

Tiimi ülesanne on tehniliste IT teenuste ja toodete halduse korraldamine. Tiim vastutab, et Tervisekassa IT teenused ja tooted toimivad, intsidendid on lahendatud, muudatused on ellu viidud ja pilvede masinavärk toimib.

Osakonna juhataja Jüri-August Kirch

+372 54 33 0155

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Arendusosakond

Arendusosakonna juhataja Jaarika Järviste

Arendusosakond tagab tervishoiusüsteemi ja Tervisekassa kasutajate ootustele vastavate teenuste kiire ja kvaliteetse arenduse. Lisaks juhime eTervise tooteid ning toetame tervishoiu innovatsioonivõimekuse kasvu. Ikka selleks, et Eesti inimesele mugavate ja vajalike terviseteenuste valik laieneks kiiresti ja targalt.

Osakonna juhataja Jaarika Järviste

+372 603 3641

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Järelevalve osakond

JK

Osakonna pädevusse kuulub Tervisekassa ravikindlustusraha otstarbeka kasutamise tagamine, mis hõlmab kahju ärahoidmist, tekitatud kahju ja alusetult väljamakstud hüvitiste sissenõudmist kohtuväliselt või kohtumenetluse korras.

Osakonna juhataja Jelena Kont

+372 335 4491

Jõhvi, Nooruse 5, 41597

Üldjuhtimine

Rain Laane

Juhatuse esimees Rain Laane

+372 620 8430

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Tervishoid

Maivi Parv

Juhatuse liige Maivi Parv

+372 744 7449

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Digiteenused

Karl-Henrik Peterson

Juhatuse liige Karl-Henrik Peterson

+372 620 8430

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Auditi komitee

  1. Elle Pütsepp
  2. Kristi Toommägi
  3. Viktor Vassiljev

Raviteenuste osakond

TS

Osakond arendab kvaliteetset perearstiabi, eriarstiabi, õendusabi ja hambaravi läbi uute teenuste kättesaadavaks muutmise, raviteekondade ja teenusmudelite arendamise, kvaliteedi mõõtmise (sh patsiendi raporteeritud tulemused ja kogemus) ning toetavate tasustamismeetodite välja töötamise. Samuti tagame, et teenuste hinnad kataks teenuseosutajate tegelikke optimaalseid kulusid. Juhul kui vajalikud teenused Eestis kättesaadavad ei ole tasume ravi eest välismaal.

Osakonna juhataja Tiina Sats

+372 620 8473

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Kindlustus

Pille Banhard

Juhatuse liige Pille Banhard

+372 620 8430

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Haiguste ennetuse ja tervisedenduse portfellijuht

Portfellijuht Liis Kruus

Ravikindlustuse ja töövõimetushüvitiste teenusejuhid

Avely Raid-Lelov

Teenusega tagatakse Eesti ja Euroopa Liidu kindlustatute kindlustusandmete ning klientide põhiandmete ajakohasus ja usaldusväärsus andmekogus. See võimaldab vajalike tervishoiuteenuste, ravimite, meditsiiniseadmete ja rahaliste hüvitiste kättesaadavuse inimestele siseriiklikult ning piiriüleses olukorras. Kliendile väärtuse loomiseks tagame ravikindlustuse tervikliku käsitluse dokumentide vastuvõtmisest kuni aktiivse ja proaktiivse teavitamiseni kindlustuse teemadel.

Ravikindlustuse teenusejuht Avely Raid-Lelov

+372 443 0292

Infoturbe juht

Infoturbe juht Kristo Kapten

+372 620 8317

Riski- ja vastavusjuht

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.