Taotluse menetlemine

5.1. Taotluse menetlemine koosneb järgmistest sammudest: 

5.1.1. Taotluse registreerimine. 

5.1.2. Taotluse, taotleja ja partnerite nõuetele vastavuse hindamine. 

5.1.3. Nõuetele vastava taotluse hindamine. 

5.1.4. Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemine. 

5.2. Taotluse menetlemise aeg on 30 tööpäeva taotluse esitamise kuupäevast. 

5.2.1. Tervisekassa võib menetlemise aega pikendada kuni 10 tööpäeva, millest taotlejat teavitatakse. 

5.3. Kui taotlus ei ole piisavalt selge või selles esinevad puudused, võidakse taotluse menetlemise käigus taotlejalt küsida selgitusi, lisainformatsiooni, taotluse täiendamist või muutmist.  

5.4. Puuduste kõrvaldamiseks antakse kuni 60 kalendripäeva.  

5.4.1. Puuduste kõrvaldamise aja võrra pikeneb taotluse menetlemise aeg. 

5.5. Taotlus jäetakse läbi vaatamata seda sisuliselt hindamata, kui taotleja ei ole tähtaja jooksul puuduseid kõrvaldanud. 

6.1. Taotluse hindamiseks peavad taotlus, taotleja ja partnerid vastama käesolevas korras sätestatud tingimustele. 

6.2. Nõuded taotlejale ja partneritele: 

6.2.1. Taotleja on Euroopa Liidus registreeritud juriidiline isik. 

6.2.2. Kui toetus antakse käesoleva korra punktis 1.4 sätestatud pilootprojekti läbiviimiseks ja uus teenus hõlmab meditsiiniseadet, mille puhul on nõuetekohane vastavushindamismenetlus veel lõpetamata, siis peab seadet omaval ettevõttel olema ISO 13 485 kvaliteedijuhtimise sertifikaat.

6.2.3. Taotleja ja partneri suhtes ei ole algatatud likvideerimis- saneerimis- või pankrotimenetlust. 

6.2.4. Taotleja ja partner ei vasta nõuetele, kui taotlejal või partneril on täitmata Euroopa Komisjoni või Euroopa Kohtu korraldus, millega sama liikmesriigi abi on tunnistatud ebaseaduslikuks või väärkasutatuks ja ühisturuga kokkusobimatuks ning kohustati taotlejat või partnerit tagasi maksma. 

6.3. Partner on juriidiline isik, kes: 

6.3.1. Osaleb projekti elluviimisel ja kellele tekivad selle käigus kulud. 

6.3.2. On sõlminud taotlejaga enne toetuse saamist lepingu, kus on fikseeritud omavahelised suhted, vastutus ja intellektuaalomandi kuuluvus. 

6.4. Vastavaks hinnatakse taotlus, kus: 

6.4.1. Projektiidee on läbinud eelnõustamise

6.4.2. Taotlus on esitatud nõutud vormis ja koosseisus

6.4.3. Taotleja on kõrvaldanud taotluses näidatud puudused

6.4.4. Projekti omafinantseering on nõutud mahus

6.5. Taotlus jäetakse rahuldamata seda sisuliselt hindamata, kui taotlus, taotleja või partner tunnistatakse nõuetele mittevastavaks. 

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.