Taotluse hindamine

7.1. Taotluse hindamise korraldab Tervisekassa. 

7.2. Tervisekassa kaasab taotluse hindamisse vähemalt kahte (2) Tervisekassa poolt määratud eksperti. 

7.3. Taotluse eksperthindamise objektiivsuse tagamiseks: 

7.3.1. Ei tohi ekspert olla seotud taotleja, taotluse või partneritega. 

7.3.2. Tervisekassa võib taotluste hindamiseks kasutada Tervisekassa väliseid eksperte. 

7.3.3. Eksperdid hindavad taotluseid individuaalselt. 

7.3.4. Ekspertide isikud on konfidentsiaalsed. 

KriteeriumHindamise alus
Mõju tervisesüsteemile
 • Seos tervisesüsteemi ja valdkonna strateegiatega ning teiste arendustegevustega, sh: 

 • Teenuse mõju tervisesüsteemi inimkesksuse suurendamisele 

 • Teenuse mõju tervisetulemite paranemisele 

 • Teenuse mõju inimeste enda tervise hoidmisele ja haiguste ennetamisele 

 • Teenuse mõju raviteekondade terviklikkuse parandamisele 

 • Teenuse mõju teenuste kättesaadavuse parandamisele 

 • Teenuse mõju kulude optimeerimisele tervisesüsteemis 

Teenuse sisu  
 • Teenuse innovaatilisus 

 •  Teenuse asjakohasus probleemi lahendamisel 

 •  Teenuse eelised alternatiivsete lahenduste/ senise käsitluse ees  

 • Kasutatava tehnoloogilise lahenduse valmisoleku tase (technology readiness level) 

 • Senine tõenduspõhisus ja/või teiste riikide kogemus 

Projektiplaani kvaliteet
 • Tegevus- ja ajakava 

 • Eelarve  

 • Andmekaitse korraldus  

 • Riskianalüüs 

Projekti teostamise võimekus 
 • Kaasatud osapoolte arv ja asjakohasus 

 • Taotleja ja partnerite organisatsiooniline võimekus 

 • Projekti juhtimise kompetents  

 • Tuumikmeeskonna kompetentsid 

 • Selge intellektuaalomandi kuuluvus 

Teenuse jätkusuutlikkus 
 • Teenuse jätkusuutlikkuse tagamine taotleja ja partnerite poolt (ärimudel) 

 • Teenuse laiendamise võimalused valdkonna ja/või tervisesüsteemi ja/või riikide üleselt 

Mõju-uuringu kvaliteet 
 • Sihtgruppide kirjeldus ja valik 

 • Mõju-uuringu metoodika ja oodatavad tulemused 

 • Projekti põhimõõdikud 

 

HINDAMISSKAALA

7.5. Hindamisskaala 

7.5.1. Taotluse hinnatakse selliselt, et iga hindamiskriteeriumi eest on võimalik saada 1-5 punkti. 

7.5.2. Toetusele kvalifitseerumiseks peab iga hindamiskriteeriumi hinne olema vähemalt 2 punkti ja hindamiskriteeriumite keskmine hinne olema vähemalt 3 punkti. 

Hindamisskaala

7.6. Ekspertide poolt hinnatud taotlused esitatakse Tervisekassa innovatsioonikomisjonile

7.7. Innovatsioonikomisjoni taotluste hindamise põhimõtted

7.7.1. Innovatsioonikomisjon kaalub eksperthinnangu hindeid ning korrigeerib neid konsensuslikult. 

7.7.2. Muudetud hinnete juures põhjendab komisjon oma otsust hinde korrigeerimiseks

7,8. Kui innovatsioonikomisjoni hinnangute korrigeerimise tulemusel väheneb  ühe kriteeriumi hinne või hindamiskriteeriumite keskmine hinne alla ettemääratud piiri, tehakse taotluse suhtes rahuldamata jätmise otsus

7.9. Lähtuvalt eksperthinnangutest ja arendusprojektide toetamise eelarvest teeb innovatsioonikomisjon Tervisekassa juhatusele ettepaneku: 

7.9.1. Taotlus rahuldada. 

7.9.2. Taotlus jätta rahuldamata. 

 

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.