Register 2018. a menetletavate taotluste kohta

2018. aasta taotluste menetlemise ajakava.

2018. aastaks laekus tervishoiuteenuste loetelu muutmiseks 133 ettepanekut, mille loetelu ja sisuga on võimalik tutvuda allpool. Kokkuvõttetabelis laekunud ettepanekutest saab ülevaate ettepanekutele koostatud eksperthinnangutest ja ettepanekute kohta tehtud otsustest.

Tervishoiuteenuste loetelu komisjon

2018. aastal moodustati Tervisekassa juhatusele nõuandva õigusega alaline tervishoiuteenuste loetelu komisjon, mille eesmärk on loetelu täiendamise, tervishoiuteenuse loetelust väljaarvamise, tervishoiuteenusele rakenduskriteeriumide lisamise või muutmise suhtes Tervisekassa juhatusele arvamuse andmine. Komisjon lähtub oma töös Vabariigi Valitsuse 12.07.2018 määrusest nr 62 „Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord“.

  • Tervishoiuteenuste loetelu komisjoni koosolekute tööplaan
  • Tervishoiuteenuste loetelu komisjoni koosolekute protokollid

Haiglaravimite komisjon

2018. aastal moodustati Tervisekassa juhatusele nõuandva õigusega alaline haiglaravimite komisjon, mille eesmärk on Tervisekassa juhatusele arvamuse andmine Vabariigi määruse "Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu" muutmise kohta ravimite osas, lähtudes Vabariigi Valitsuse 12.07.2018 määrusest nr 62 „Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord". 

  • Haiglaravimite komisjoni koosolekute tööplaan

  • 2018. aasta haiglaravimite komisjoni koosolekute protokollid

Oluline informatsioon patsientide esindusorganisatsioonidele

Selleks, et Tervisekassale esitatud ettepanekute kohta koostatavad eksperthinnangud ja tehtavad otsused arvestaksid vajadusel ka patsientide seisukohast olulisi aspekte, küsib Tervisekassa enne hinnangute koostamist patsientide huve esindavate organisatsioonide arvamust ettepanekute sisu kohta patsientide vaatest. Arvamuse esitamiseks tuleb täita allolev vorm iga ettepaneku kohta eraldi, mille osas peate oluliseks organisatsiooni ühise arvamuse esitamist, ja saata see aadressile info [at] haigekassa.ee (i)nfo [at] tervisekassa.ee. Arvamusi ootame kuni 16. aprillini 2018. aastal.

Patsientide esindusorganisatsioonide arvamuse esitamise vorm.

Eesti Puuetega Inimeste Koda - arvamus

Eesti Tsöliaakia Selts MTÜ - arvamus

Taotluse nr ja link Taotluse nimetus Taotluse esitaja Lisaandmed Meditsiinilise efektiivsuse hinnang (MTH)  Kulutõhususe hinnang (KTH)
775 Endovaskulaarne ultraheli Eesti Kardioloogide Selts   MTH 775 KTH 775
776 Fraktsioneeritud voolureserv Eesti Kardioloogide Selts   MTH 776 KTH 776
784 Patogeenide inaktivatsioon plasmas Eesti Transfusioonmeditsiini Selts   MTH 784 KTH 784
785 Patogeenide inaktivatsioon trombotsüütide kontsentraadis Eesti Transfusioonmeditsiini Selts   MTH 785 KTH 785
855 Biventrikulaarsete resünkroniseerivate kardiostimulaatorite ja implanteeritavate kadioverter-defibrillaatorite automaatne telemeetrliline järelkontroll  Eesti Kardioloogide Selts   MTH 855 KTH 855
974 Kopsukasvajate kemoteraapiakuur 309R - Ravimi krisotiniib (Xalkori) lisamine komplekshinda Eesti Onkoteraapia Ühing   MTH 974 KTH 974
1053 Autoloogse rasvkoe siirdamine Eesti Plastika- ja Rekonstruktiivkirurgia Selts lisaandmed_1053 MTH 1053 KTH 1053
1061 Polüsomnograafia Eesti Unemeditsiini Selts lisaandmed_1061   KTH 1061
1087 Psühhosotsiaalne kriisiabi väljasõiduga
tervishoiuasutusse (kriisiväljasõit);
Psühhosotsiaalne kriisinõustamine raseduse
planeerimise, raseduse ja sünnitusjärgsel ajal.
SA Väärtustades Elu, Eesti Raseduskriisi Nõustajate Selts     KTH 1087
1094 LDL-aferees Eesti Kardioloogide Selts   MTH 1094 KTH 1094
1099 Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur carfilzomiibiga Eesti Hematoloogide Selts     KTH 1099
1104 Toitumisterapeudi nõustamine pärlike haiguste korral eriarsti suunamisel Eesti Meditsiinigeneetika Selts   MTH 1104 KTH 1104
1116 Robotmagnetnavigatsioon Eesti Kardioloogide Selts   MTH 1116 KTH 1116
1118 Rotablaator Eesti Kardioloogide Selts   MTH_1118 KTH 1118
1119 Kateeter-juhitatud perkutaanne südame vasema koja kõrvakese sulgemise protseduur Eesti Kardioloogide Selts   MTH 1119 KTH 1119
1120 Perkutaanne vasaku vatsakese pumbafunktsiooni abivahend (pLVAD - percutaneous left ventricular assist device) Impella (Abiomed); TandemHeart (CardiacAssist Inc) Eesti Kardioloogide Selts   MTH_1120 KTH 1120
1121 Septaalharu alkoholablatsioon Eesti Kardioloogide Selts   MTH 1121 KTH 1121
1125 Taastusravi interdistsiplinaarne meeskonnatöö Eesti Taastusarstide Selts   MTH 1125 KTH 1125
1130 Gramnegatiivsete multiresistentsete bakterite (sh ESBL, CRE) poolt põhjustatud infektsiooni ravi – üks ravipäev tseftasidiim/avibaktaamiga. Eesti Infektsioonhaiguste Selts, Eesti Anestesioloogide Selts   MTH 1130 KTH 1130
1131 Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatav bioloogiline ravi Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts     KTH 1131
1136 Kemoterapeutikumide ja bioloogiliste ravimite manustamiseks ettevalmistamine haiglaapteegis Eesti Haiglaapteekrite Selts   MTH 1136 KTH 1136
1138 Galaktoseemia sõeluuring Eesti Meditsiinigeneetika Selts   MTH 1138 KTH 1138
1141 Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuur (nab-paklitakseel) Eesti Onkoteraapia Ühing     KTH 1141
1151 Emakakaelakasvajate kemoteraapiakuur kood 326R Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts   MTH 1151 KTH 1151
1158 Gaucher`tõve 1. tüübi ensüümasendusravi 1TÜ või miglustaatravi 4,78mg või eliglustaatravi 0,81mg Eesti Hematoloogide Selts   MTH 1158, lisa KTH 1158
1160 Mitte- Hodgkini lümfoomi keemiaravikuur Eesti Hematoloogide Selts   MTH 1160 KTH 1160
1163 Lümfiteraapia Eesti Lümfiteraapia Liit, Eesti Taastusarstide Selts, Põhja Eesti Vähihaigete Ühendus     KTH 1163
1166 Kopsukasvajate kemoteraapiakuur kood 309R (Nivolumaab Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts   MTH 1166 KTH 1166
1179 Oftalmoloogia eriala kaasajastamine Eesti Haigekassa      
1184 Transporditeenuste ülevaatamine Eesti Haigekassa     KTH 1184
1185 Veretooted ja protseduurid veretoodetega kaasajastamine Eesti Haigekassa Patsientide esindusorganisatsiooni arvamus    
1190 Kõhuaordi aneurüsmi sõeluuring (AAA sõeluuring) Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts   MTH 1190 KTH 1190
1192 Enteraalne toitmisravi väljaspool intensiivravi Eesti Kliinilise Toitmise Selts     KTH 1192
1195 Mitteinvasiivne sünnieelne sõeluuring loote trisoomiate 21,18 ja 13 suhtes, kasutades loote rakuvaba DNA analüüsimist ema verest Eesti Naistearstide Selts lisaandmed_1195 MTH 1195 KTH 1195
1197 Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine testraviks (1A2133) L. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts     KTH 1197
1198 Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine püsiraviks (1A2134) L. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts     KTH 1198
1199 Seljaaju neurostimulaatori vahetus (1A2135) L. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts     KTH 1199
1202 Rituksimabi sisaldavate ravikuuride ümberkujundamine Eesti Haigekassa      
1209 Ravikuur pembrolizumabiga, 200 mg Eesti Hematoloogide Selts lisaandmed_1209

MTH 1209, lisa

KTH 1209
1210 Ravikuur nivolumabiga, 10 mg Eesti Hematoloogide Selts lisaandmed_1210 MTH 1210 KTH 1210
1211 Ravikuur daratumumabiga, 100 mg Eesti Hematoloogide Selts   MTH 1211 KTH 1211
1213 Erütrotsüütide suspensioon vähese leukotsüütide sisaldusega (1 doos 230–350 ml), filtreeritud, kood 4065 Eesti Transfusioonmeditsiini Selts     KTH 1213
1215 Bevatsizumab kombinatsioonis paklitakseeliga täiskasvanud patsientide raviks, kellel on tekkinud plaatinapreparaadi suhtes resistentne epiteliaalse munasarja-, munajuha- või primaarse kõhukelmevähi retsidiiv ja kes ei ole eelnevalt saanud üle kahe keemiaravi skeemi ning kes ei ole saanud eelnevat ravi bevatsizumabi või teiste VEGF-inhibiitorite või VEGF-retseptorile suunatud ravimitega Eesti Onkoloogide Selts     KTH 1215
1217 Rinnakasvaja HER2-blokaadi sisaldav kemoteraapia Eesti Onkoloogide Selts   MTH 1217, lisa KTH 1217
1218 Ösofagogastroduodenoskoopia Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing      
1219 Koloskoopia Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing      
1220  
Sõeluuringu koloskoopia
Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing      
1221 Verekomponentide ülekanne Eesti Hematoloogide Selts     KTH 1221
1223 Laborimeditsiini teenuste kaasajastamine Eesti Haigekassa      
1225 Akuutpsühhaatria
Lastepsühhiaatria
Järelravi
Eesti Haigekassa      
1229 Hambaproteeside piirhindade kaasajastamine Eesti Haigekassa      
1231 Täiskasvanute retsidiveerunud või refraktaarse ägeda lümfoblastleukeemia ravikuur blinatumomabiga, 1 viaal Eesti Hematoloogide Selts   MTH 1231 KTH 1231
1232 Bioloogiline ravi eculizumabiga atüüpilise hemolüütilis-ureemilise sündroomi (aHUS) korral, 1 manustamiskord Eesti Nefroloogide Selts   MTH 1232 KTH 1232
1233 Multiresistentsete bakterite (sh ESBL) poolt põhjustatud infektsiooni ravi – üks ravipäev tigetsükliiniga Eesti Infektsioonhaiguste Selts, Eesti Anestesioloogide Selts     KTH 1233
1240  
Kopsukasvajate kemoteraapia 309R - Pembrolisumaabi lisamiseks I valiku raviks
Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts     KTH 1240
1241 Kopsukasvajate kemoteraapia 309R - Pembrolisumaabi lisamiseks II valiku raviks Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts     KTH 1241
1242 Neerukasvajate kemoteraapiakuur, ravimi nivolumab lisamine olemasolevatele ravidele Eesti Onkoteraapia Ühing lisaandmed_1242 MTH 1242 KTH 1242
1243 Neelamishäire MSA sõeltest Eesti Logopeedide Ühing  lisaandmed_1243 MTH 1243 KTH 1243
1244 Neelamishäire GUSS-sõeltest Eesti Logopeedide Ühing  lisaandmed_1244 MTH 1244 KTH 1244
1245 Rinnakartsinoomi geeniekspressioonanalüüs Eesti Onkoteraapia Ühing   MTH 1245 KTH 1245
1246 Metastaatilisse kolorektaalvähi kemoteraapiakuur (kood 218R) Eesti Onkoteraapia Ühing   MTH 1246 KTH 1246
1247 Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse tervise infosüsteemiga liidestumise kulu Eesti Haigekassa      
1248 Üldkulude ülevaatamine Eesti Haigekassa      
1249 Sarvkesta sildamine riboflaviiniga Eesti Oftalmoloogide Selts      
1250 Kardioloogiliste teenuste, uuringute ja protseduuride loetelu ja piirhindade kaasajastamine Eesti Haigekassa      
1251 Veresoonte endovaskulaarkirurgiliste operatsioonide piirhindade kaasajastamine Eesti Haigekassa      
1252 Sünnitusabi ja günekoloogia kaasajastamine Eesti Haigekassa      
1253 Kodune peritoneaaldialüüsi ravipäev, Hemodialüüsi seanss Eesti Haigekassa      
1254 EMO ja valmisolek Eesti Haigekassa      
1255 Lümfiteraapia Eesti Taastusarstide Selts, Eesti Lümfiteraapia Liit     KTH 1255
1256 Majutuse voodipäev Eesti Haigekassa      
1260 Isoleeritud patsiendi käsitlus Eesti Haigekassa     KTH 1260
1262 Logopeedilise konsultatsiooni kaugteenus Eesti Logopeedide Ühing 

lisaandmed_1262

lisaandmed2_1262

 

MTH 1262 KTH 1262
1263 Logopeedilise teraapia kaugteenus Eesti Logopeedide Ühing 

lisaandmed_1263

lisaandmed2_1263

MTH 1263,lisa KTH 1263
1264 Alalõualiigese totaalne endoprotees Eesti Näo-lõualuukirurgia Selts lisaandmed_1264 MTH 1264 KTH 1264
1265 GBS-kiirtest ähvardava või käigusoleva enneaegse sünnituse ja/või enneaegse lootevee puhkemise korral Eesti Perinatoloogia Selts lisaandmed_1265 MTH 1265 KTH 1265
1266 Luuüdi transplantatsiooni järgne patsientide vaktsineerimine Eesti Haigekassa     KTH 1266
1267 Lastearsti ambulatoorne vastuvõtt Eesti Lastearstide Selts   MTH 1267, lisa KTH 1267
1268 PCSK9* monokloonsete antikehade ehk PCSK9 inhibiitorite kasutamine perekondliku hüperkolesteroleemiaga patsientide ravis
(*Subtilisiini ja keksiini sarnase proproteiini konvertaas 9)
Eesti Kardioloogide Selts     KTH 1268
1269 Multidistsiplinaarse meeskonna (MDM) ambulatoorne vastuvõtt Eesti Lastearstide Selts, Eesti Lasteneuroloogide Selts, Eesti Lastekirurgide Selts, Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts lisaandmed_1269 MTH 1269, lisa KTH 1269
1270 Refraktaarse autoimmuunse ägeda neuroloogilise seisundi ravi rituksimabiga, 1 annus Eesti Haigekassa     KTH 1270
1271 Pneumokokkinfektsiooni poolt ohustatud riskirühmade vaktsineerimine pneumokokkidevastase konjugeeritud polüsahhariidvaktsiiniga Eesti Infektsioonhaiguste Selts, Eesti Lastearstide Selts, Eesti Kopsuarstide Selts, Eesti Hematoloogide Selts, Eesti Nefroloogide Selts, Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea-ja Kaela-kirurgide Selts lisaandmed_1271   KTH 1271
1272 Teledermatoskoopia esmatasandil Eesti Perearstide Selts     KTH 1272
1273 HIV indikaatorseisunditest juhinduv testimine esmatasandil kasutades digitaliseeritud Diagnostic Matchi algoritme Eesti Perearstide Selts lisaandmed_1273   KTH 1273
1274 E-Perearstikeskus (Turvaline digikeskkond perearstikeskuse ning patsiendi vahelise kommunikatsiooni võimaldamiseks) Eesti Perearstide Selts lisaandmed_1274    
1275 Haigust modifitseeriv bioloogiline ravi dupilumabiga raske atoopilise dermatiidi korral, 300mg  Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts   MTH 1275 KTH 1275
1276 Transkutaanne kapnograafia Eesti Kopsuarstide Selts, Eesti Anestesioloogide Selts lisaandmed_1276 MTH 1276 KTH 1276
1277 Etelkaltsetiid (Parsabiv) 2,5 mg süstelahus Eesti Nefroloogide Selts   MTH 1277 KTH 1277
1278 Toitumisterapeudi nõustamine tsöliaakia või herpetiformse dermatiidi korral eriarsti suunamisel Eesti Kliinilise Toitmise Selts, Eesti Tsöliaakia Selts

lisaandmed_1278

lisa 2

Patsientide esindusorganisatsiooni arvamus

MTH 1278 KTH 1278
1279 Patsiendimanune (POCT) ultraheliuuring esmatasandil pearahasisese uuringuna Eesti Perearstide Selts     KTH 1279
1280 Kroonilise lümfotsüütleukeemia keemiaravikuur Eesti Hematoloogide Selts     KTH 1280
1281 Invasiivse seeninfektsiooni ravi või eeldatava invasiivse seeninfektsiooni empiiriline ravi ehhinokandiini, liposomaalse amfoteritsiini, vorikonasooli või isavukonasooliga, ühe päeva raviannus Eesti Hematoloogide Selts lisaandmed_1281 MTH 1281 KTH 1281
1282 Ravikuur daratumumabiga kombinatsioonis bortesomiibi ja deksametasooniga hulgimüeloomi raviks täiskasvanud patsientidel, kes on eelnevalt saanud vähemalt ühe ravikuuri Eesti Hematoloogide Selts   MTH 1282 KTH 1282
1283 Ravikuur daratumumabiga kombinatsioonis lenalidomiidi ja deksametasooniga hulgimüeloomi raviks täiskasvanud patsientidel, kes on eelnevalt saanud vähemalt ühe ravikuuri Eesti Hematoloogide Selts   MTH 1283 KTH 1283
1284 Ravikuur brentuksimabvedotiiniga, 1 viaal Eesti Hematoloogide Selts lisaandmed_1284 MTH 1284 KTH 1284
1285 Kõrgriski neuroblastoomi immuunravi beetadinutuksimabi, isotretinoiidi ja interleukiin-2-ga Eesti Hematoloogide Selts lisaandmed_1285

MTH_1285

Lisa

KTH 1285
1286 Doonorrinnapiim 100 ml Eesti Perinatoloogia Selts, Eesti Ämmaemandate Ühing lisaandmed_1286 MTH 1286 KTH 1286
1287 PUVA ravi Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts   MTH 1287 KTH 1287
1288 Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni isikustatud kaugkonsultatsioon tervise infosüsteemi (edaspidi TIS) vahendusel Eesti Perearstide Selts lisaandmed_1288   KTH 1288
1289 Uue ravimi – atesolizumab monoteraapia, lisamine kopsuvähi kemoteraapiakuur 309R teenuskoodi kaugelearenenud mitteväikerakk-kopsuvähi ravis patsientidele, kes on eelnevalt saanud keemiaravi Eesti Onkoteraapia Ühing   MTH 1289 KTH 1289
1290 Kopsukasvajate kemoteraapiakuur
Ravimi alektiniib (Alecensa) lisamine komplekshinda
Eesti Onkoteraapia Ühing   MTH 1290 KTH 1290
1291 Immuunravi (PD-L1-inhibiitorid) kaugelearenenud uroteliaalse kartsinoomi ravis Eesti Onkoteraapia Ühing lisaandmed_1291 MTH 1291, lisa KTH 1291
1292 Mao-ja söögitorukasvajate kemoteraapia. Kehtivate keemiaravi skeemide uuendus. Eesti Onkoteraapia Ühing lisaandmed_1292 MTH 1292, lisa KTH 1292
1293 Kaugelearenenud või retsidiveerunud lokaalselt levinud lamerakulise pea ja kaela piirkonna vähi ravi PD-1 antikeha nivolumabiga Eesti Onkoteraapia Ühing lisaandmed_1293 MTH 1293, lisa KTH 1293
1294 1. tüüpi diabeeti põdeva lapse nõustamine haridusasutusse minemisel  Eesti Lastearstide Selts Patsientide esindusorganisatsiooni arvamus   KTH 1294
1295 Sclerosis multiplex’i ravi okrelizumabiga, 6-kuuline
ravikuur
Ludvig Puusepa nimeline Neuroloogide ja
Neurokirurgide Selts
lisaandmed_1295 MTH 1295 KTH 1295
1296 Hiidrakulise arteriidi ravi totsilizumabiga, 4-nädalane ravikuur Eesti Reumatoloogia Selts   MTH 1296 KTH 1296
1297 2. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüliidi, psoriaatilise artropaatia ja juveniilse idiopaatilise artriidi korral, 4-nädalane ravikuur Eesti Reumatoloogia Selts     KTH 1297
1298 Inimese fibrinogeen (fibryga), mõõtühik 1 gramm Eesti Anestesioloogide Selts lisaandmed_1298 MTH 1298 KTH 1298
1299 Dabigatraani toime spetsiifiline blokeerimine idarucizumabiga (Praxbind) Eesti Anestesioloogide Selts   MTH 1299, lisa KTH 1299
1300 Cushingi haiguse hormoonravi 2. põlvkonna pikatoimelise somatostatiini analoogiga, 4-nädalane ravikuur Eesti Endokrinoloogia Selts lisaandmed_1300 MTH 1300 KTH 1300
1301 Bioloogiline ravi anti-interleukiin-5-ga astma korral, 4-nädalane ravikuur Eesti Kopsuarstide Selts   MTH 1301, lisa KTH 1301
1302 5q spinaalse lihasatroofia ravikuur nusinerseeniga Eesti Lasteneuroloogide Selts   MTH 1302, lisa KTH 1302
1303 Transkraniaalne alalisvoolu stimulatsioon (ingl k transcranial direct current stimulation (tDCS)) Eesti Psühhiaatrite Selts lisaandmed_1303 MTH 1303 KTH 1303
1304 Kliinilise logopeedi konsultatsioon
Instrumentaalse uuringu planeerimine ja raviplaani täiendamine
Eesti Logopeedide Ühing  lisaandmed_1304   KTH 1304
1305 Logopeediline teraapia (kestus 90 min) Eesti Logopeedide Ühing      KTH 1305
1306 Ekstrakraniaalse täppiskiiritusravi planeerimine;
Ekstrakraniaalse täppiskiiritusravi protseduur. Uute paikmete (lokaalselt levinud pankreasevähk, neerupealise metastaas) lisamine teenusele.
Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts lisaandmed_1306 MTH 1306 KTH 1306
1307 Otorinolarüngoloogia teenuste nüüdisajastamine Eesti Haigekassa      
1308 Teenuste paketi täiendamine seoses SE-ga 512 Eesti Haigekassa      
1309 Lisavahendite sisu defineerimine Eesti Haigekassa      
1310 Vaimse seisundi lühiuuring (ingl Mini-Mental State
Examination) esmatasandil
Eesti Haigekassa     KTH 1310
1311 Riskirühmade gripivastane vaktsineerimine Eesti Haigekassa     KTH 1311
1312 Teenuse „Ravi beetaepoetiiniga doosis 200 TÜ või darbepoetiiniga doosis 1 mikrogramm või metoksüpolüetüleenglükool epoetiin beetaga doosis 0,8 mikrogrammi renaalse aneemiaga statsionaarsel ravil viibival patsiendil või imikutel sünnikaaluga 750–1500 g ja gestatsioonieaga alla 34 nädala“ rakendustingimuste laiendamine Eesti Haigekassa     KTH 1312
1313 Mammograafiline sõeluuring (CC ja MLO) Eesti Radioloogia Ühing     KTH 1313
1314 Mammograafia lisaprojektsioon Eesti Radioloogia Ühing      
1315 Mammogrammid (CC ja MLO) Eesti Radioloogia Ühing      
1316 3D mammogrammid (CC ja MLO) Eesti Radioloogia Ühing      
1317 Biopsia võtmine magnettomograafia kontrolli all Eesti Radioloogia Ühing   MTH 1317  
1318 Rinnakolde stereotaktiline mammobiopsia võtmine jämenõelaga Eesti Radioloogia Ühing   MTH 1318  
1319 Rinnakolde stereotaktiline mammobiopsia võtmine peennõelaga Eesti Radioloogia Ühing   MTH 1319  
1320 Rinnanäärme vaakumbiopsia võtmine Eesti Radioloogia Ühing   MTH 1320  
1321 Rinnakolde preoperatiivne/ravieelne märgistamine Eesti Radioloogia Ühing   MTH 1321  
1323

Düsfaagia diagnostika, häirunud neelamismehhanismi kujundamine ja ravidünaamika jälgimine fiiberendoskoopilise protseduuri käigus     

Eesti Kliiniliste Logopeedide Selts     KTH 1323
1324 E-konsultatsioon tervise infosüsteemi vahendusel Eesti Haigekassa      
Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.