Loetelu muutmise üldinfo

Haigekassa hüvitab ravikindlustuse paketi raames raviasutusele palju erinevaid raviteenuseid, protseduure, ravimeid jne. Tervishoiuteenuste loetelu koondab need teenused, nende hinnad ja nende eest tasumise tingimused. Haigekassa tasub raviasutusele konkreetse ravikindlustatud patsiendi eest pärast teenuse osutamist.

Loetelu uuendatakse kord aastas vastavalt vajadusele ja ravikindlustuse seadusele. Loetelu muutmiseks saavad ettepanekuid teha arstlikud erialaseltsid, Eesti Haiglate Liit kui ka haigekassa. Tervishoiuteenuste loetelust ning selle muutmisest.

Tervishoiuteenuste loetelu muudetakse ravikindlustuse seaduse §31 alusel ja protsess on kirjeldatud järgmistes määrustes:
- Vabariigi Valitsuse 24.09.2002 määrus nr 301 "Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu muutmise kriteeriumid ja nende hindamise kord"
- Sotsiaalministri 19.01.2007 määrus nr 9 "Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika"

Iga uue teenuse puhul hindavad eksperdid nelja kriteeriumi:

1. mõju patsiendi tervisele ehk meditsiinilist tõenduspõhisust. See tähendab, et uuel teenusel peab olema uuringutega tõendatud olemasolevast teenusest suurem positiivne mõju patsiendi tervisele. Hinnangu annab ekspert, kelle on soovitanud Tartu Ülikooli arstiteaduskond või Ravimiamet.
2. kulutõhusust hindavad enamasti haigekassa tervishoiuökonomistid. Eesmärgiks on hinnata kui suur on uue teenuse kasutamisest tulenev tervisekasu ja selle saavutamiseks vajalik kulu võrreldes olemasoleva alternatiiviga. Nii on võimalik hinnata lisakasu ja vajaliku lisakulu tasakaalu.
3. mõju ravikindlustuse eelarvele hindavad enamasti haigekassa tervishoiuökonomistid.
4. mõju ühiskonnale ja tervishoiupoliitikale hindab sotsiaalministeerium. Vaadeldakse teenuste vajalikkust ühiskonnale (nt hinnatakse vastavust arengukavadele, teenuse osutamiseks vajaliku taristu olemasolu ning personali väljaõppe võimalusi) ning nimetab tervishoiupoliitilised prioriteedid.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.