Makstud toetuse tagasinõudmine

11.1. Tervisekassal on toetuse kasutamise tingimuste olulise rikkumise puhul toetuse andmise otsus osaliselt või täielikult kehtetuks tunnistada. 

11.2. Toetuse andmise otsuse osaliselt või täielikult kehtetuks tunnistamise otsustab Tervisekassa juhatus. 

11.3. Toetuse saajal tuleb saadud toetus taotluse rahuldamise otsuse osaliselt või täielikult kehtetuks tunnistamise otsuse kohaselt tagastada. 

11.4. Otsuse toetuse osalise või täieliku tagasinõudmise teeb Tervisekassa järgmistel juhtudel: 

11.4.1. Toetust on kasutatud mitte-abikõlbuliku kulu hüvitamiseks. 

11.4.2. Taotluses ettenähtud projekti tulemused ei ole saavutatud. 

11.4.3. Toetuse saaja on jätnud osaliselt või täielikult täitmata kohustuse või nõude ja see on mõjutanud kulu abikõlbulikust (näiteks projekti tulemuste avalikustamise nõue). 

11.4.4. Ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud. 

11.4.5. Toetuse saaja ei ole esitanud tähtajaks vahearuannet. 

11.4.6. Taotleja, sh tema partneri, tegevuse või tegevusetuse tõttu on Tervisekassale tekkinud kahju, sh mainekahju. 

11.4.7. Toetuse saaja või partneri suhtes on algatatud pankroti- või likvideerimismenetlus. 

11.4.8. Toetuse andmine või kasutamine ei ole kooskõlas riigiabi reeglite, sh üldise grupierandi määrusega. 

11.5. Toetuse saaja peab nõutud toetuse tagasi maksma 60 kalendripäeva jooksul vastava otsuse tegemisest alates. 

11.6. Taotlejal on põhjendatud juhtudel võimalik taotleda toetuse tagasimaksmise ajatamist (näiteks kui kogu summa korraga maksmine seab toetuse saaja olulisel määral makseraskustesse). 

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.