Juhend raviasutustele

  1. Teenuseosutaja hindab, kas arstiabi vajadus on meditsiiniliselt põhjendatud. Hindamisel on abiks patsiendi poolt täidetav küsimustik (see on saadaval eesti ja inglise keeles).
  2. Kui vajadus on põhjendatud, osutatakse teenust nii, nagu oleks tegemist Tervisekassas kindlustatuga (visiiditasud ja voodipäevatasud on samasugused nagu Tervisekassa kindlustatulgi, ka teenuse saamise ooteperiood on samasugune).
  3. Teenuseosutaja osutab teenust inimese eeldatava Eestis viibimise aja jooksul. Teenuse osutamiseks peab olema meditsiiniline vajadus.
  4. Tõend S2 või Euroopa ravikindlustuskaart/asendussertifikaat peab olema kehtiv kogu teenuse osutamise aja jooksul. Kehtivusaeg on märgitud tõendile või ravikindlustuskaardile.
  5. Teenuseosutaja teeb tõendist/kaardist/asendussertifikaadist koopia ja säilitab selle koos patsiendi poolt täidetud küsimustikuga patsiendi haigusloo juures. Kui Tervisekassal tekib raviarvete kontrollimisel vajadus andmeid üle vaadata, siis küsitakse tõendi/kaardi/asendussertifikaadi koopiat ja küsimustikku tervishoiuteenuse osutajalt.
  6. Tervishoiuteenuse osutaja edastab EL liikmesriigis kindlustatud isiku raviarved Tervisekassale sõnumitena XML formaadis X-tee kaudu (vt ka raviarvete elektroonilise edastamise juhendit. Ühes sõnumis võib edastada nii ühte kui ka mitut arvet. Koondarved moodustab Tervisekassa perioodiliselt ise (nt kord ööpäevas). Rahastamise allika (RTA välismaalased) alusel esitatavale raviarvele tuleb sisestada EL kindlustatu isiku- ja tema kindlustust tõendava dokumendi andmed.
  7. Euroopa Liidu kindlustatute kindlustust tõendavate dokumentide andmete kandmine raviarvele ja digiretseptile juhend
  8. Üldarstiabi rahastamise kohta saab lugeda täpsemalt siit

NB! Kui teises EL liikmesriigis kindlustatud inimene ei esita kindlustust tõendavat dokumenti, on tervishoiuteenuse osutajal õigus võtta patsiendilt teenuse eest tasu tavapärase hinnakirja alusel. Patsiendile antakse raviarve ning tasumist tõendav dokument, kui raviarve ei sisalda tasumist kinnitavaid andmeid. Raviasutuse hinnakiri ei tohi sisaldada hindu, mis diskrimineerivad väljastpoolt Eestit ravile saabunud patsiente.

Kontaktisikud Tervisekassas:

  • Euroopa Liidu seadusi puudutavad küsimused: tel 603 3686 ja 620 8471.
  • Tervisekassa usaldusarst: tel 603 3661 (teises liikmesriigis kindlustatud inimeste raviarvete küsimused).
Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.