Euroopa Liidu info partnerile

Teises Euroopa Liidu liikmesriigis kindlustatud isikutele tervishoiuteenuste osutamine

Üldine põhimõte arstiabi osutamisel teises liikmesriigis kindlustatud isikule tema Eestis viibimise ajal

Teises EL liikmesriigis kindlustatud isikul on Eestis viibides õigus vajaminevale arstiabile, kusjuures tervishoiuteenuse vajadus peab olema meditsiiniliselt põhjendatud ja arvesse tuleb võtta teise EL liikmesriigi kindlustatud isiku eeldatavat Eestis viibimise kestust ning tervishoiuteenuse olemust. Arstiabi osutamise ulatus tuleneb erinevate riikide sotsiaalkindlustusskeeme koordineerivast Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest nr 987/2009, milles sätestatakse määruse nr 883/2004 (sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta) rakendamise kord. Nimetatud määruse alusel on Eestil kohustus kohelda teises EL liikmesriigis kindlustatud isikuid, kui nad vajavad vajaminevat arstiabi nende ajutisel viibimisel Eestis, võrdväärselt Eesti Haigekassas kindlustatud isikutega.

Kui teises EL liikmesriigis kindlustatud isik on Eestisse tulnud eesmärgiga siin arstiabi saada, on tegemist plaanilise raviga ning selle jaoks peab olema kaasas eeluba ehk vorm E112 või porditav dokument S2. Kui sellist eelluba kaasas ei ole, siis peab teenuseosutaja esitama arve isikule mitte haigekassale.

Riigid, milliste kindlustatutele selle süsteemi järgi vajaminevaid tervishoiuteenuseid osutatakse on:
Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland,Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Šveits, Taani, Tšehhi, Ungari.

Vajamineva arstiabi osutamise aluseks on järgmised dokumendid:

Kui tegemist on ajutisel viibimisel vajamineva arstiabiga ning isik ei ole tulnud Eestisse eesmärgiga siin ravi saada on teenuse hüvitamise aluseks Euroopa ravikindlustuskaart või selle asendussertifikaat.

Kui isik on tulnud Eestisse eesmärgiga siin ravi saada, on hüvitamise aluseks vormikohane tõend E112 või S2.

Kui isik saab arstiabi seoses tööõnnetuse või kutsehaigusega on hüvitamise aluseks vormikohane tõend E123 või DA1.

Vormid E 106 ega E 121 (S1) ei ole aluseks arstiabi osutamisel. Antud vorm peab olema eelnevalt Haigekassas registreeritud ning sellisel juhul on isik kantud ravikindlustuse andmekogusse.

Tulenevalt sellest, et Itaalias on Euroopa ravikindlustuskaart ühendatud riikliku ravikindlustuskaardiga võib juhtuda, et nad väljastavad Euroopa ravikindlustuskaarte, millel isiku ja pädeva asutuse andmed on asendatud tärnidega. Sellist kaarti aktsepteerida ei tohi.

Hollandis väljastatakse lisaks Euroopa ravikindlustuskaardile (European Health Insurance Card) ka ülemaailmse kehtivusega ravikindlustuskaarte (World Health Insurance Card). Õigus tasuta vajaminevale arstiabile on siiski vaid Euroopa ravikindlustuskaardi alusel. World Health Insurance Card’i tuleb käsitleda erakindlustuspoliisina.

Juhend raviasutustele

  1. Teenuseosutaja hindab, kas arstiabi vajadus on meditsiiniliselt põhjendatud. Hindamisel on abiks patsiendi poolt täidetav küsimustik (see on saadaval eesti ja inglise keeles).
  2. Kui vajadus on põhjendatud, osutatakse teenust nii, nagu oleks tegemist Tervisekassas kindlustatuga (visiiditasud ja voodipäevatasud on samasugused nagu Tervisekassa kindlustatulgi, ka teenuse saamise ooteperiood on samasugune).
  3. Teenuseosutaja osutab teenust inimese eeldatava Eestis viibimise aja jooksul. Teenuse osutamiseks peab olema meditsiiniline vajadus.
  4. Tõend S2 või Euroopa ravikindlustuskaart/asendussertifikaat peab olema kehtiv kogu teenuse osutamise aja jooksul. Kehtivusaeg on märgitud tõendile või ravikindlustuskaardile.
  5. Teenuseosutaja teeb tõendist/kaardist/asendussertifikaadist koopia ja säilitab selle koos patsiendi poolt täidetud küsimustikuga patsiendi haigusloo juures. Kui Tervisekassal tekib raviarvete kontrollimisel vajadus andmeid üle vaadata, siis küsitakse tõendi/kaardi/asendussertifikaadi koopiat ja küsimustikku tervishoiuteenuse osutajalt.
  6. Tervishoiuteenuse osutaja edastab EL liikmesriigis kindlustatud isiku raviarved Tervisekassale sõnumitena XML formaadis X-tee kaudu (vt ka raviarvete elektroonilise edastamise juhendit. Ühes sõnumis võib edastada nii ühte kui ka mitut arvet. Koondarved moodustab Tervisekassa perioodiliselt ise (nt kord ööpäevas). Rahastamise allika (RTA välismaalased) alusel esitatavale raviarvele tuleb sisestada EL kindlustatu isiku- ja tema kindlustust tõendava dokumendi andmed.
  7. Euroopa Liidu kindlustatute kindlustust tõendavate dokumentide andmete kandmine raviarvele ja digiretseptile juhend
  8. Üldarstiabi rahastamise kohta saab lugeda täpsemalt siit

NB! Kui teises EL liikmesriigis kindlustatud inimene ei esita kindlustust tõendavat dokumenti, on tervishoiuteenuse osutajal õigus võtta patsiendilt teenuse eest tasu tavapärase hinnakirja alusel. Patsiendile antakse raviarve ning tasumist tõendav dokument, kui raviarve ei sisalda tasumist kinnitavaid andmeid. Raviasutuse hinnakiri ei tohi sisaldada hindu, mis diskrimineerivad väljastpoolt Eestit ravile saabunud patsiente.

Kontaktisikud Tervisekassas:

  • Euroopa Liidu seadusi puudutavad küsimused: tel 603 3686 ja 620 8471.
  • Tervisekassa usaldusarst: tel 603 3661 (teises liikmesriigis kindlustatud inimeste raviarvete küsimused).

EL digiretsept

Ravimite soodustingimuse väljastamine

JUHEND: Digiretseptide väljakirjutamine soodustingimustel teises EL liikmesriigis kindlustatud isikule

Sotsiaalministri määrusega „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm” on kinnitatud EL kindlustatutele ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord.

Kui isik on tõendanud oma kindlustuskaitse kehtivust teises EL liikmesriigis vormikohase tõendiga, on tal õigus soodusretseptiravimile täpselt samasugustel alustel nagu oleks tegemist EHK kindlustatuga. Soodusretseptiravim kirjutatakse välja juhul, kui isikul on selleks meditsiiniliselt põhjendatud vajadus. Arsti poolt väljakirjutatud vajamineva ravimi kogus peab sõltuma isiku Eestis viibitava perioodi pikkusest.

Vormikohased tõendid on: Euroopa ravikindlustuskaart, Euroopa ravikindlustuskaardi asendussertifikaat, vorm E112, tõend S2, vorm E123, tõend DA1.

Kui isik ei esita EL kindlustust tõendavat dokumenti või talle osutatava raviteenuse vajadus ei ole ilmnenud Eestis viibides, kuid siiski vajab ravimeid oma tervisliku seisundi tõttu, on arstil õigus väljastada ilma soodustuseta retsept.

Kuna digiretsepti infosüsteemis on soodustuse arvutamise kohta kindlustust tõendava dokumendi täpsed andmed, tuleb arvestada, et ilma soodustuseta ehk täishinnaga retsepti koostamisel ja digitaliseerimisel tuleb retseptile sisestada kindlustust tõendilt ainult isikukood ja elukohariik. Teisi andmeid ei tohi sisestada, kuna sel juhul arvutab Retseptikeskus automaatselt soodustuse.

Ravimeid võivad välja kirjutada ainult Eesti Vabariigis tervishoiuteenuse osutamise õigust omavad arstid, hambaarstid ja ämmaemandad ja nende poolt ravitavate ambulatoorseks raviks ja sotsiaalministri määruse “ Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm” (“Ravikindlustuse seaduse” § 41 lõikes 2 nimetatud isikud ja tingimused) alusel.

Soodustusega retsepti koostanud arst säilitab isiku haigusloo juures koopia EL kindlustust tõendavast dokumendist. Kui EL liikmesriigi pädev asutus ei ole nõus haigekassale arvet tasuma ja soovib lisainformatsioonina saada koopiat isiku kindlustust tõendavast dokumendist, on Eesti Haigekassal õigus pöörduda koopia saamiseks isikule raviteenust osutanud või retsepti väljastanud arsti poole.

Forms E115 and E116

In connection with paying sickness benefit for a patient insured in a European Union Member State in a foreign state, a competent authority of the European Union Member State may require additional information on forms E116 and E115.

In order to receive the respective forms, the patient must ask their attending physician to fill in the form E116 and submit it to the Health Insurance Fund together with the application.  

On form E116, the person’s attending physician must fill in the boxes or fields no. 3, 4 and 5 (making sure to add their stamp to clause 4). Please fill in the form using capital letters. Once the form is completed, please mail it to Pärnu Department of the Estonian Health Insurance Fund at the address Lai 14, 80010 Pärnu. The Health Insurance Fund will then fill in the fields 1, 2 and 8 on the form E116 and complete the form E115.

If you have any questions about filling in the form, please contact the consultants of the Harju Department of the Estonian Health Insurance Fund over the phone at 443 0237 or via the e-mail address ines.kullamaa [at] haigekassa.ee (ines[dot]kullamaa[at]haigekassa[dot]ee)katrin.toom [at] haigekassa.ee (katrin[dot]toom[at]haigekassa[dot]ee) or eve.lilienthal [at] haigekassa.ee (eve[dot]lilienthal[at]haigekassa[dot]ee).

Certificate of incapacity for work issued in a foreign state

The Health Insurance Fund also pays the benefit for temporary incapacity for work on the basis of a document certifying the illness issued by a doctor of a foreign state.

Document certifying the illness issued by a doctor of a foreign state must be submitted to the employer who will add the employer’s certificate (additional form in a PDF file format, Word file format) to it and submit the documents to the Health Insurance Fund together with an accompanying document.

In the Health Insurance Fund, each insured person has only one bank account on which to receive the benefit. As such, we are drawing attention to the fact that if the Health Insurance Fund has been given data regarding different bank accounts for the purpose of receiving financial benefits (benefit for incapacity for work, benefit for dental service, additional benefit for medicinal products), the transfers of all unpaid financial benefits will be made to the bank account provided last.

The beneficiary can check their bank account data using the citizen portal www.eesti.ee or over the Health Insurance Fund client information phone 669 6630.

Bank account data can be changed in the citizen portal www.eesti.ee or using the form available on the Health Insurance Fund website and submitting it to the Health Insurance Fund – either by post or via e-mail. Health Insurance Fund contacts are available here.

Upon the request of the Health Insurance Fund, a translation into Estonian certified by a sworn translator must be appended to the certificate issued by a doctor of a foreign state. The costs associated with translating the certificate are borne by the insured person.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.