Organisatsioon

Tervisekassa tähtsaim ülesanne on korraldada riiklikku ravikindlustust, et võimaldada kindlustatud inimestele vajalike tervishoiuteenuste, ravimite, meditsiiniseadmete ja rahaliste hüvitiste kättesaadavus. 

Tervisekassa missioon on tagada kindlustatutele ravikindlustushüvitiste kättesaadavus.
 

Tervisekassa visioon on tagada inimestele turvatunne terviseprobleemide tekkimisel ja lahendamisel selliselt, et meie tervena elatud aastate arv kasvab.

Eesti tervishoiusüsteem  põhineb solidaarsel ehk ühtsel ravikindlustusel. Selle abil tagame võrdse kvaliteediga arstiabi kõigile kindlustatud inimestele. 

Tervisekassa lähtub ravikindlustuse korraldamisel kahest põhimõttest:

  • Solidaarsus. Praegu töötavad kindlustatud katavad mittetöötavate kindlustatute ravikindlustuse kulud. Põlvkonnad on omavahel solidaarsed: laste, õpilaste ja pensionäride tervishoiuteenuste kulud katavad täiel määral praegused töötajad. Vastastikku on solidaarsed ka töötajad, kelle eest makstav sotsiaalmaksu ravikindlustuse osa sõltub töötasust, mitte isiklikust haigusriskist. Kõik ravikindlustatud inimesed saavad ravikindlustushüvitisi võrdsetel alustel, sõltumata nende enda rahalisest panusest.
  • Võrdne ja ühetaoline kohtlemine. Tagame kõikidele kindlustatutele ja partneritele võrdsed õigused ja ühetaolise kohtlemise vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Eesti ravikindlustussüsteem järgib rahvusvaheliselt heaks kiidetud põhimõtteid:

  • Võimalikult suurel osal rahvastikust peab olema ravikindlustus.
  • Ravikindlustuse ulatus peab olema võimalikult suur, st solidaarne ravikindlustus pakub võimalikult ulatuslikku, terviklikku ja tänapäevast tervishoiuteenuste paketti.
  • Ravikindlustus peab olema võimalikult laialdane, st inimese omaosalus kogu ravikulust peab olema optimaalne ega tohi viia vaesusriskini.

Tervisekassa strateegilised eesmärgid 2025. aastani:

  • Terviseteekond – inimesed oskavad oma tervist paremini hoida
  • Raviteekond – vajalik ravi on inimestele kättesaadav teenuste otstarbeka valiku kaudu
  • Digiteekond – tervisega seotud teenuste automatiseerimine lisab inimestele täiendavat aega
  • Tervisekassa on hinnatud teenusepõhine ravikindlustusorganisatsioon

Tervisekassa eesmärgid, ülesanded, pädevus, tegevuse alused ja juhtorganid on sätestatud seaduses ja põhikirjas.

Tervisekassa kõrgeim juhtorgan on nõukogu, kuhu kuuluvad liikmed, kes esindavad tööandjate, kindlustatute ja riigi huve. 

Tervisekassa eesotsas on juhatus, mille esimees on alates 16. oktoobrist 2017 Rain Laane.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.