Vabatahtlik ravikindlustus

Kui Te ei kuulu ühtegi kindlustatud inimeste gruppi, on Teil võimalik ravikindlustuse saamiseks sõlmida Tervisekassaga nn vabatahtlik kindlustusleping ja tasuda ise kindlustusmakseid. 

Lepingu saab sõlmida Eesti alaline elanik ja Eestis tähtajalise elamisloa või elamisõiguse alusel elav inimene, kes vastab ühele neljast tingimusest: 

1. on olnud lepingu sõlmimisele eelneval kahel aastal vähemalt 12 kuud kindlustatud: 

Kui inimene vastab ühele nendest tingimustest, saab ta sõlmida lepingu ka oma ülalpeetava kasuks. Ülalpeetav peab olema Eesti alaline elanik või Eestis tähtajalise elamisloa või elamisõiguse alusel elav inimene. 

2. on iseenda eest maksnud või kelle eest on makstud sotsiaalmaksu (töötajana, võlaõigusliku lepinguga töötajana, juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmena, ettevõtluskonto omanikuna, FIEna või FIE abikaasana, ametnikuna) lepingu sõlmimisele eelneval kalendriaastal vähemalt 12-kordselt sotsiaalmaksu minimaalselt kuumääralt arvutatuna  

See tähendab, et kui soovite 2024. aastal sõlmida vabatahtliku kindlustuslepingu, peab 2023. aastal olema Teie eest sotsiaalmaksu laekunud vähemalt 2589,94 eurot. 

3. on lepingu sõlmimise kuule eelneva kaheteistkümne kuu jooksul töötanud laevapere liikmena vähemalt ühe meretöölepingu või muu lepingu alusel. Kes on Eesti laevapere liige, loe siit.

4. on välisriigist pensionisaav isik.

Kindlustusmakse suurus

Kindlustusmakse arvutatakse statistikaameti andmete alusel. Eesti keskmine brutokuupalk korrutatakse 0,13-ga.

Kindlustusmakseid saab tasuda kvartali või aasta kaupa. Ühe kuu kaupa makseid tasuda ei ole võimalik. 

Kvartalimakse on 714,60 eurot ja aastamakse on 2858,40 eurot (tasu ühe kalendrikuu eest on 238,20 eurot). Kindlustusmakse suurus muutub igal aastal pärast seda, kui statistikaamet avaldab eelmise kalendriaasta Eesti keskmise brutokuupalga.  

 

Ravikindlustamata inimese kindlustus tekib ühe kuu möödumisel lepingu sõlmimisest.  

Kui kindlustusleping sõlmitakse kehtiva ravikindlustuskaitse ajal, algab kindlustus kehtiva kindlustuskaitse lõppemisest ilma katkemiseta. 

  • lepingu tähtaja saabumisel või  
  • kui lepingu alusel kindlustatud inimesel tekib kindlustuskaitse teisel alusel (nt töötaja, töötu) või  
  • kindlustatud inimene asub elama välisriiki. 

Lepingu saab sõlmida

Täiendav informatsioon laevapereliikmetele: 

Esitada tuleb koopia meretöölepingust või muust dokumendist, mis tõendab, et oled töötanud eelneva kaheteistkümne kuu jooksul laevapere liikmena. Töötamise perioodi kestus ei ole oluline.

Tervisekassa nõudel tuleb võõrkeelsele lepingule või seda asendavale dokumendile lisada vandetõlgi seaduse § 2 lõikes 1 nimetatud isiku kinnitatud tõlge eesti keelde. Tõlke kulud kannab inimene.

Kui esitatud dokumentidest ei nähtu lepingu sõlmimise alust, esitab Tervisekassa dokumendi arvamuse andmiseks Transpordiametile. Transpordiamet annab arvamuse seitsme kalendripäeva jooksul Tervisekassalt dokumendi saamisest arvates.

Ravikindlustuse kehtivust saab kontrollida riigiportaali eesti.ee teenuses „Arvelduskonto ja andmed Tervisekassas“, Tervisekassa klienditelefonil (+372) 669 6630.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.