Eelloa taotlemine plaaniliseks välisraviks

Plaaniliste tervishoiuteenuste finantseerimiseks välisriigis on haigekassalt võimalik taotleda EELLUBA kahe erineva printsiibi alusel:
 1. Ravikindlustuse seaduse §-i 271 lõike 1 alusel 2. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu (EÜ) määruse nr 883/2004 artikli 20 alusel

1.     Taotletavat tervishoiuteenust ega sellele alternatiivset tervishoiuteenust ei saa kindlustatud inimesele Eestis osutada.

2.     Taotletav tervishoiuteenus on kindlustatud inimesele näidustatud.

3.     Taotletaval tervishoiuteenusel on tõendatud meditsiiniline efektiivsus.

4.     Taotletava tervishoiuteenuse eesmärgi saavutamise keskmine tõenäosus on vähemalt 50 protsenti.

1.     Taotletava tervishoiuteenuse osutamine on kindlustatud

inimesele näidustatud.

2.     Taotletavat tervishoiuteenust osutatakse Eestis ning selle

hüvitab haigekassa (Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu).

3.      Taotletavat tervishoiuteenust ei ole patsiendile võimalik

pakkuda meditsiiniliselt õigustatud tähtaja jooksul, võttes arvesse tema tervislikku seisundit ja haiguse võimalikku kulgu;

4.     Tervishoiuteenuse osutaja peab olema riiklikkusse süsteemi kuuluv EL-i liikmesriigi raviasutus.

Mõlemal juhul on enne välisriiki ravile või uuringule suundumist vajalik esitada Haigekassale taotlus plaanilise välisravi eelloa saamiseks, millel palume täita kõik väljad. Osaliselt täidetud taotlust on võimalik menetleda alles siis, kui olete esitanud puuduva lisainformatsiooni. Taotluse menetlus toimub eesti keeles ja haigekassal on õigus nõuda võõrkeeles esitatud avalduste/taotluste tõlget eesti keelde.

Taotlusele palume võimalusel lisada Eesti arstide konsiiliumi otsuse (protokolli vorm kodulehel), kuna Eesti Haigekassa teeb välisriiki ravile suunamise otsuse toetudes Eesti erialaarstide konsiiliumi otsusele. Konsiiliumi otsuse saamiseks tuleb pöörduda oma raviarsti (eriarsti, mitte perearsti) poole, kes koostab konsiiliumi otsuse, milles osaleb vähemalt kaks eriarsti, kes hindavad taotletava teenuse vastavust üleval tabelis esitatud kriteeriumitele.

Kui taotlus on haigekassasse jõudnud ilma konsiiliumi otsuseta, pöördub haigekassa taotluse esitanud isiku raviarsti poole palvega kokku kutsuda konsiilium tervishoiuteenuse vajaduse põhjendatuse ja Eestis võimalikkuse selgitamiseks.

Juhtumi kiiremaks menetlemiseks soovitame esitada taotluse koos konsiiliumi otsusega. Koos konsiiliumi otsusega saabunud taotluste menetlemine võtab keskmiselt aega kuni 30 päeva. Ilma konsiiliumi otsuseta saabunud taotluste menetlemine võtab aega keskmiselt 2 kuud.

Kui taotluse suhtes tehakse positiivne otsus

  • Haigekassa väljastab patsiendile garantiikirja ehk dokumendi, milles kinnitab, et haigekassa tasub välisriigi raviasutusele pärast tervishoiuteenuse osutamist originaalarve (kviitungi) ja epikriisi (haigusloo kokkuvõtte) esitamisel. Juhul, kui raviasutus ei nõustu garantiikirjaga, sõlmitakse patsiendi ja haigekassa vahel leping osalise ettemaksu kohustuse üle võtmiseks. Kui patsient on sõlminud haigekassaga lepingu, on ettemaksu suurus kokkuleppeline, kuid mitte enam kui 50% eeldatavast kogukulust. Summa fikseeritakse haigekassaga välisriigis plaanilise tervishoiuteenuse eest tasumiseks sõlmitavas lepingus.

Pärast lepingu mõlemapoolset allkirjastamist kannab haigekassa lepingus toodud ajal kokkulepitud osa eeldatavast kogukulust patsiendi pangakontole. Välisriigi raviasutusele tasub patsient kogu tervishoiuteenuse maksumuse ise. Tervishoiuteenuse saamise ja selle eest tasumise tõendamiseks esitab patsient haigekassale 30 kalendripäeva jooksul pärast tervishoiuteenuse osutamist originaalarve (kviitungi) ja epikriisi (haigusloo kokkuvõtte), misjärel haigekassa hüvitab ülejäänud osa tervishoiuteenuse tegelikust maksumusest. Kui tervishoiuteenust ei osutata või selle maksumus osutub väiksemaks haigekassa poolt patsiendi arvele kantud summast, on patsiendil kohustus ülejäänud summa haigekassale tagastada.

  • Kui Euroopa Liidu liikmesriigi raviasutus garantiikirja ei aktsepteeri, kuid aktsepteerib vormi E112 või S2, siis väljastatakse patsiendile vastav vorm. Vorm E112 tuleb patsiendil välisriiki kaasa võtta ning esitada välisriigi raviasutusele. NB! Garantiikiri, leping ja vorm E112 ei laiene võimalikele mittemeditsiinilistele kuludele (patsiendi omaosalus, transpordikulu, tõlkekulu, administreerimis- või kontorikulu, haiglaväline majutus jne). Nende eest tasub välisriigi raviasutusele patsient või tema seaduslik esindaja.

Kui taotluse suhtes tehakse negatiivne otsus 

Negatiivse otsuse korral väljastatakse kindlustatule kirjalik teade koos põhjendusega ravile suunamisest keeldumise kohta.

NB! Soovitame esitada oma taotluse võimalikult varakult. Välisriigis osutatud plaanilise tervishoiuteenuse eest tasumise otsuse saab haigekassa teha enne ravi toimumist – tagantjärele esitatud taotlusi ei ole meil õigus menetleda!

Juhtumi kiiremaks menetlemiseks soovitame esitada taotluse koos konsiiliumi otsusega! 
Koos konsiiliumi otsusega saabunud taotluste menetlemine võtab keskmiselt aega kuni 30 päeva. Ilma konsiiliumi otsuseta saabunud taotluste menetlemine võtab keskmiselt aega 2-3 kuud.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.