Asudes elama Eestisse

Teisest EL-i liikmesriigist Eestisse elama asuvatel pensionäridel on õigus saada Eestis arstiabi võrdsetel tingimustel Eesti pensionäridega. Selleks, et seda õigust tõendada, tuleb Tervisekassale esitada tõend S1 või E121, mille on väljastanud selle riigi sotsiaal- või ravikindlustusasutus, kust inimene pensioni saab. Kui on vaja abi S1 väljastava asutuse leidmisel, on võimalik pöörduda enda kindlustajariigi  kontaktpunkti poole. Nende kontaktid on kättesaadavad meie kodulehelt.
Selleks, et Euroopa Liidu liikmesriigi, Liechtensteini, Norra, Islandi, Šveitsi ja Ühendkuningriigi pensionär saaks Eestis ravi võrdselt Eesti pensionäridega, on vajalikud järgmised sammud. 

  1. Tervisekassa klienditeenindusbüroole tuleb esitada tõend  S1või E121 kahes eksemplaris koos meie kodulehel oleva avaldusega  „Avaldus teises EL-i liikmesriigis kindlustatud isiku ja/või tema pereliikmete registreerimiseks". Avalduse saab täita ka klienditeenindusbüroos.
  2. Tervisekassa kontrollib avalduse laekumisel seda, et inimese elukoht oleks Eesti rahvastikuregistri andmetel Eestis ja et tal ei oleks siin mõnel muul alusel juba kindlustust (nt töötajana või Eestis riiklikku pensioni saava inimesena). Kui elukoht on Eestis ja muul alusel kindlustusele õigust ei ole, lisatakse inimene Eesti ravikindlustussüsteemi.
  3. Peale seda on inimesel võimalus saada Eestis tervishoiuteenuseid võrdselt siinsete pensionäridega.
  4. Ravikindlustuse saamisest teavitatakse inimest kirjalikult.
  5. Osutatud tervishoiuteenuste kulud tasub Eestile tõendi S1 või E121 väljastanud riik.

NB! Eestis arsti juures käies tuleb näidata oma isikut tõendavat dokumenti, millel on Eesti isikukood (ID-kaart, pass).

Reisimine ja arstiabi Euroopas

Kui Eestis elav pensionär läheb reisile mõnda Euroopa Liidu liikmesriiki, Liechtensteini, Norrasse, Islandile, Šveitsi või Ühendkuningriiki tasub kaasa võtta Euroopa ravikindlustuskaart, mis on välismaal tekkinud terviserikke korral oluline abimees. Euroopa ravikindlustuskaardi ettenäitamisel osutatakse talle ülalnimetatud riikides vajaminevat arstiabi võrdsetel tingimustel nendes riikides elavate ravikindlustatutega.Näiteks kui inimene elab Eestis ja ta on Eestis kindlustatud tõendi S1 alusel, mille on talle väljastanud Soome KELA, siis väljastab KELA talle ka Euroopa ravikindlustuskaardi.

 

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.