Studying in EU

To have continued health insurance cover in Estonia, pupils and graduate students who go to study abroad must submit an application to EHIF and a document certifying their studies at a foreign educational institution, which must contain the following information:

1) name of the educational institution;
2) address of the educational institution;
3) given name and surname of the student;
4) personal identification code or date of birth of the student;
5) duration of the study period;
6) given name and surname, contact information and signature of the representative of the educational institution. õppijale

Health insurance is issued on the basis of the submitted document for a maximum of 12 months. Therefore, please remember that the certificate of study must be submitted to EHIF for every academic year. 

The insurance application document can be submitted to the state portal service "Ordering health insurance for pregnant and students abroad" or send it to the customer service office by post, e-mail or bring yourself to Customer Service Office of the Health Insurance Fund.

Pupils and students studying abroad and having Estonian health insurance receive necessary medical care in European member states, countries of the economic area and Switzerland on the basis of the European Health Insurance Card.  Health insurance cover remains valid in Estonia in a situation where a pupil or student goes abroad to study through a student exchange program. 

In Estonia, the following persons are entitled to health insurance: 

  • pupils acquiring basic education;
  • pupils acquiring general secondary education;
  • students acquiring formal vocational education;
  • higher education students who are permanent residents of Estonia. 
  • Doctoral candidates are entitled to health insurance only if they receive doctoral allowance. Health insurance for those receiving doctoral allowance is provided by the state, by paying social tax for them. Doctoral candidates are granted health insurance based on the data provided by the Ministry of Education and Research.

 

What to do if you have health insurance problems or questions while studying abroad?
Check the validity of your health insurance cover in the citizen portal or call EHIF's customer service +372 669 6630.

mees seisab seljakotiga lennujaama ekraanide ees

Õpilased ja üliõpilased, kes suunduvad kraadiõppesse välismaale, peavad Eestis ravikindlustuse jätkamiseks esitama Tervisekassale avalduse ja välisriigi õppeasutuses õppimist tõendava dokumendi, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:

1) õppeasutuse nimi;
2) õppeasutuse aadress;
3) õppija ees- ja perekonnanimi;
4) õppija isikukood või sünniaeg;
5) õppeperioodi kestus;
6) õppeasutuse esindaja ees- ja perekonnanimi, sidevahendite andmed ning allkiri. 


Välismaal õppivad õpilased ja üliõpilased, kes omavad ravikindlustust Eestis, saavad vajaminevat arstiabi Euroopa liikmesriikides, majanduspiirkonna riikides ja Šveitsis Euroopa ravikindlustuskaardi aluselRavikindlustus jääb Eestis kehtima olukorras kus õpilane või üliõpilane suundub õpilasvahetuse või üliõpilasvahetuse raames välismaale õppima. Ravikindlustus vormistatakse esitatud dokumendi alusel maksimaalselt 12 kuuks, seega palume meeles pidada, et tõend õppimise kohta tuleb Tervisekassasse toimetada igal õppeaastal. Kindlustuse taotlemise dokumendi saab esitada riigiportaali teenuses "Ravikindlustuse taotlemine rasetatele ja õppijatele välismaal“ või saata klienditeenindusbüroosse posti teel, e-posti teel või tuua ise kohale.

Eestis ravikindlustusele on õigus: 

  • põhiharidust omandavatel õpilastel
  • üldkeskharidust omandavatel õpilastel
  • kutseõppe tasemeõppes õppivatel õpilastel
  • Eesti alalistest elanikest üliõpilastel 
  • Doktorantidel on õigus ravikindlustusele ainult juhul, kui nad saavad doktoranditoetust. Doktoriranditoetuse saajate ravikindlustuse tagab riik, makstes nende eest sotsiaalmaksu. Doktoranditoetust saavate inimeste ravikindlustus vormistatakse haridus- ja teadusministeeriumi esitatud andmete alusel.

Mida teha, kui tekivad ravikindlustusega seotud probleemid või küsimused välismaal õppides?
Kontrolli oma ravikindlustuse kehtivust riigiportaalist või helistades Tervisekassa klienditelefonile  +372 669 6630.

Did you find what you were looking for?

Did you find what you were looking for?

If you have any questions, please write to our client service info@haigekassa.ee. Thank you!